Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné týdeníku Hrot

 

1. Obecná ustanovení

 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP) upravují smluvní vztah mezi předplatitelem obsahových titulů vydavatelství HROT MEDIA a.s. (dále jen: „zákazník“) a společností HROT MEDIA a.s., Křížová 2598/4, 15000 Praha, Česká republika, IČ: 19698411, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28360 (dále jen: „vydavatel“) při dodávce periodik vydavatele formou předplatného, ať již v tištěné či digitální podobě.

1.2. Kontakt na vydavatele: HROT MEDIA a.s., Křížová 2598/4, 15000 Praha, Česká republika, e-mail: hrot@hrotmedia.cz

1.3. Předplatitel je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která s vydavatelem uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. 

2. Uzavření smlouvy

2.1. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

2.2. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.3. Vydavatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2.4. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou uvedeny na www.hrot24.cz.

 

3. Objednání předplatného

3.1 Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením objednaného vydání periodika/produktu zákazníkovi zaslaného na základě objednávky předplatného ze strany zákazníka u vydavatele, nebo úhradou předplatného na účet vydavatele, podle toho, který okamžik nastane dříve.

3.1.1. Objednávku předplatného lze učinit prostřednictvím předplatitelské strany na www.hrot24.cz.

3.1.4. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou zákazníkovi dodávány objednané a zaplacené periodika v počtu objednaných kusů v tištěné či elektronické podobě.

3.1.5 Předplatné je bez závazků a můžete ho kdykoli zrušit. Zaplacením objednávky vyslovujete souhlas s opakovaným účtováním poplatku (cena předplatného) Kč za předplatné, a to každý měsíc / rok / každého půl roku, dokud předplatné nezrušíte ve svém uživatelském účtu.

 3.2. Změny v objednávce předplatného

3.2.1. Zákazník je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky tisku na novou adresu v případě tištěného předplatného, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům, nemožnost doručit digitální obsah pro e-mailovou adresu apod.) včetně ztráty práva na reklamaci nedodání objednaného periodika/produktu.

 3.3. Platba předplatného

3.3.1. Platba předplatného proběhne v souladu se zvolenou možností na www.hrot24.cz. Daňový doklad se vydává pouze na vyžádání.

3.4.Opakované platby:

Jde o automatické strhávání platby za službu dle zvoleného období. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. vždy ke dni, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě. 

O tom, že platba je založena, jako opakovací je uživatel informován v e-mailu, kterým se zaregistroval ke svému účtu. Stav objednávky také vidí v přehledu objednávek ve svém účtu, kde může opakovanou platbu zrušit.

S údaji platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1.

3.4.1 Komunikace – Kupující bude o případných změnách kontaktován vždy minimálně 7 dní předem a to na e-mail, který uvádí při registraci. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky, změna data strhávání opakované platby, informace o začátku strhávání plateb (např. po využití free periody) a podobně. Minimálně 7 pracovních dní předem bude informován, pokud od poslední opakované platbě uběhlo více než 6 měsíců.

3.4.2 Možnosti plateb: 

a. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro či službami Apple Pay a Google Pay

3.4.3 Forma platby 

a. Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře. 

b. Opakovaná platba znamená, že první platbu zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře a další vždy následující měsíc ve stejný den jako byla odeslána první (viz. Odstavec 4.2).

 

3.5. Reklamace u předplatného

3.5.1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u vydavatele z těchto důvodů:

Nedodání objednaného vydání/produktu, popř. nedodání správného počtu kusů objednaného vydání či jiného produktu.

Dodání neúplného nebo poškozeného vydání.

3.5.2. Reklamace a jiné připomínky k doručování je možno uplatnit na e-mailové adrese hrot@hrotmedia.cz.

3.5.3. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2161 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku.

 

3.6. Marketingové akce

3.6.1. Marketingovými akcemi se rozumí akce vydavatele, v jejichž rámci vydavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění (dárky, slevy, nebo jiné benefity specifikované v podmínkách marketingové akce) zákazníkovi pro případ, že bude v rámci marketingové akce uzavřena smlouva na předplatné, čímž se rozumí zaplacení částky předplatného ve stanovené výši. Nárok na zvláštní plnění je pouze v případě zaplacení celé částky předplatného na stanovené období.

3.6.2. Marketingové akce a slevy jsou platné pouze pro území ČR. Vydavatel nezasílá dárky ani neposkytuje jiná zvláštní plnění včetně slev mimo území ČR. Předplatné do zahraničí se řídí zvláštním ceníkem.

3.6.3. Zákazník nemůže využít nabídku předplatného v marketingové akci se slevou či jiným zvláštním plněním, pokud během předcházejících 6 měsíců bylo zrušeno předplatné téhož titulu na téže adrese zákazníka. V případě pochybností si vydavatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nové předplatné či nikoliv.

3.6.4. Povinnost vydavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy zákazník poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci nebo bude v prodlení s úhradou předplatného (nedodržení lhůty splatnosti na dokladu).

3.6.5. Předplatné uzavřené v rámci marketingové akce nelze vypovědět po dobu, na kterou je zaplaceno, a ani nelze snížit počet odebíraných výtisků.

3.6.6. Zvláštní plnění bude vždy odesláno na adresu zákazníka, a to i v případě, kdy příjemcem předplatného bude osoba odlišná od zákazníka.

3.6.7. Pokud se odeslané zvláštní plnění vrátí z adresy zákazníka zpět vydavateli jako nedoručené (z důvodu nevyzvednutí zásilky, odmítnutí převzetí zásilky, odstěhování nebo přesídlení, v místě neznámého adresáta apod.), zvláštní plnění není odesíláno znovu, ale zákazník si ho může vyzvednout na adrese vydavatelství Hrot s.r.o. Na písemnou žádost zákazníka může být zvláštní plnění odesláno znovu na náklady zákazníka.

3.6.8. Pokud je součástí marketingové akce inzerce, musí být předplatitelem vyčerpána v následujících šesti měsících, jinak nárok zaniká.

 

3.7. Ukončení smlouvy o předplatném

3.7.1. Předplatné může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany vydavatele též v případě, kdy zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení předplatného do deseti dní ode dne splatnosti dokladu.

3.7.2. Zákazník je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli písemně vypovědět a výpověď doručit poštou na adresu vydavatelství HROT MEDIA a.s., oddělení předplatného, nebo e-mailem na predplatne@tydenikhrot.cz. To však neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu určitou a pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce. Smluvní vztah sjednaný na dobu neurčitou skončí uplynutím výpovědní lhůty tří měsíců počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi vydavateli, nebo pozdějším dnem určeným zákazníkem ve výpovědi (rozhodný je obsah výpovědi, nikoli její označení). Stejná pravidla platí i pro částečnou výpověď předplatného (tj. snížení počtu kusů či rušení jen některého z periodik).

 

4. Ochrana osobních údajů

 

4.1. Správcem osobních údajů předplatitelů (pro tyto účely se jimi rozumí i plátci) poskytnutých či získaných vydavatelem v rámci smlouvy o předplatném je podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) je vydavatel.

4.2. Vydavatel bude o předplatiteli zpracovávat osobní údaje, které mu předplatitel poskytne, nebo které předplatitel zadá do systémů vydavatele. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor této fyzické osoby a podobně.

4.3. Účelem zpracování osobních údajů je v prvé řadě plnění uzavřené smlouvy a její archivace, s tím související ochrana práv vydavatele, statistické účely, zajištění bezpečnosti systémů a sítě vydavatele a plnění zákonných povinností – vedení účetnictví a daňové agendy, evidence zpracování osobních údajů a předcházení deliktní činnosti.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré zprávy (vč. telefonních hovorů) a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje s vydavatelem prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být vydavatelem monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality), a dále též ochrany práv vydavatele. Monitorováním se rozumí zejména záznam.

Osobní údaje bude vydavatel zpracovávat ve svých počítačových systémech (vč. účetního systému), případně počítačových systémech jednotlivých zpracovatelů (zejména osob provádějících doručování předplatného).

4.4. Zákazník bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči zákazníkovi využít třetí osobu a souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů této třetí osobě.

4.5. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění uzavřené smlouvy, oprávněné zájmy vydavatele a plnění zákonných požadavků, jako je vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů apod. Toto zpracování se týká i pověřených třetích osob, které využíváme pro poskytovaní služeb.

4.6. Osobní údaje předplatitelů budou v nezbytném rozsahu předány osobám provádějícím pro vydavatele:

A) Osoby podílející se na dodání zboží/ služeb a realizaci plateb.

B) Osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů.

C) Osoby, které pro nás zajišťují zabezpečení a integritu našich služeb, technický provoz určité služby, provozovatelé technologií a další služby, které využíváme v souvislosti s provozováním e-shopu a webových služeb.

D) Inkasním agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti.

E) Provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou.

F) Při založení opakované platby budou platební údaje zákazníka uloženy také na straně příslušné platební brány či banky.

G) Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat orgánům veřejné správy.

4.7. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a následně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Můžete kdykoliv využít některého ze svých níže popsaných práv. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4.8. Upozorňujeme, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné. Bez poskytnutí údajů označených jako povinné Vám však nebudeme moci naši službu poskytnout.

4.9. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

A) Požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme a máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení.

B) Požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné.


C) Požadovat výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech.

D) Požadovat omezení zpracování údajů.

E) Získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a 
strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci,.

F) Máte právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech.

G) Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

H) Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Každé z těchto práv můžete uplatnit na níže uvedených kontaktních údajích. Pokud obdržíme Vaši žádost, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Každý uživatel využívající naše služby má možnost získat přehled veškerých osobních údajů, které o něm evidujeme, včetně možnosti je upravovat na svém Uživatelském účtu.

V případě nepřijetí Vaši žádosti, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. V určitých případech, kdy bude Vaše žádost nepřiměřená nebo nedůvodná (zejména v případech kdy se žádost nepřiměřeně opakuje), nejsme podle Nařízením povinni zcela nebo z části Vaší žádosti vyhovět. V takových případech Vám můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů. Jako subjekt údajů máte vždy právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

V případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

4.10. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese vydavatele nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese predplatne@tydenikhrot.cz správce odvolat. Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění vydavatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by v takovýchto příslušných právních předpisech bylo stanoveno jinak.

4.11. Vydavatel se zavazuje neužívat osobní a další údaje k jiným než sjednaným účelům, pokud jejich užití nedovolují nebo neukládají právní předpisy.

4.12. Seznamte se s aktuální verzí dokumentů Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů a Prohlášení o souborech cookies.

  

5. Závěrečná ustanovení

 

5.1. Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem, který je spotřebitel (viz odst. 1.3. těchto VOP) se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

5.2. Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem, který není spotřebitel (viz odst. 1.3. těchto VOP) se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

5.3. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na www.hrot24cz .

5.4. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

5.5. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a vydavatelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci jejich podnikatelské činnosti či výkonu povolání (dále jen „podnikatelé“).

5.6. Zákazník i vydavatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

5.7. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy o předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

5.8. Vydavatel ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

5.9. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je zákazník odpovědný v plném rozsahu.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021